Näytökset v. 2023 ovat:
10.03. klo 18:00
11.03. klo 18:00
12.03. klo 17:00
17.03. klo 18:00
18.03. klo 17:00

Pohjankartano,
Leevi Madetojan katu 1, Oulu

Haluatko Pahkin jäseneksi?
PahkiSpeksi somessa:

Facebook

Instagram

Snapchat (etsi snäpissä: pahkispeksi)

PAHKI ry:n säännöt

1. Luku

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 §

Yhdistyksen nimi on PAHKI ry. Nimi perustuu sanoihin Pyssäyttävän Autenttinen ja Häikäsevä Kulttuuri-Ilimiö. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.

Yhdistyksen tarkoitus 2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikkinäytelmän eli speksin harrastusta Suomessa ja toimia Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan yhteydessä jäsentensä omana yhdyskanavana sekä edistää jäsentensä harrastus- ja virkistystoimintaa. Näissä säännöissä musiikkinäytelmästä käytetään nimeä speksi.

Yhdistyksen toiminta 3 §

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pyrkii tuottamaan jäsenistönsä voimin speksejä, järjestää improvisaatio- ja muita kursseja jäsenilleen, järjestää harrastus- ja virkistystilaisuuksia jäsentensä iloksi ja virkistämiseksi, pitää yhteyksiä muihin yhdistyksiin sekä jakaa informaatiota speksistä ja sen syvimmästä olemuksesta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen sen toimintaan osallisille tai yhdistykselle itselleen.

Toiminnan tukeminen 4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, maksullisia esityksiä ja huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen viralliset kielet 5 §

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

Jäsenet, 2. Luku

Jäsenet 6 §

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan jäsen, joka on luonnollinen henkilö, maksanut jäsenmaksun ja on täysi-ikäinen. Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

Hallitus hyväksyy kaikki uudet varsinaiset, ulko- ja kannatusjäsenet hallituksen kokouksessa.

Jäsenluettelo 7 §

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on ilmettävä vähintään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa, nimeensä ja sähköpostiosoitteeseensa kohdistuvista muutoksista.

Jäsenmaksut 8 §

Varsinaisilta jäseniltä ja ulko- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen kullekin jäsenryhmälle vuosikokous. Jäsenmaksun suorittamisesta ovat kuitenkin vapautettuja: 1. kunniajäsenet; 2. Henkilöt, joille yhdistyksen hallitus on antanut erivapauden jäsenmaksusta.

Yhdistyksestä eroaminen 9 §

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksestä erottaminen 10 §

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistyksen hallitus voi kieltää jäsenen osanoton yhdistyksen toimintaan määräajaksi, mikäli jäsen on toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa yhdistyksen toiminnalle. Kielto ei koske yhdistyksen kokouksia. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoituskanavalla ja viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätöksestä valittaminen 11 §

Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkaisemisesta yhdistyksen virallisella ilmoituskanavalla ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

Yhdistyksen kokoukset, 3. luku

Yhdistyksen kokoukset 12 §

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesä-lokakuussa ja vaalikokous tammi-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänivaltaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Vuosikokous 13 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1 § kokouksen avaus
2 § valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt sekä valitaan kaksi ääntenlaskijaa heille kaksi varahenkilöä
3 § todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 § esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6 § päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus ja maksamisen eräpäivä
7 § käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 § kokouksen päättäminen.

Vaalikokous 14 §

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1 § kokouksen avaus
2 § valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä sekä valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
3 § todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 § valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi
6 § valitaan hallituksen muut jäsenet ja yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
7 § valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies seuraavaksi toimikaudeksi
8 § hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle
9 § käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10 § kokouksen päättäminen.

Oikeudet yhdistyksen kokouksissa 15 §

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus sekä ulko-, kannatus- ja kunniajäsenille äänioikeus.

Päätöksenteko 16 §

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 17 §

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen tai OYYn virallisella ilmoituskanavalla vähintään viikkoa ennen kokousta, Oulun Yliopiston luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kokouksista tiedotetaan sähköpostilla järjestön virallisella sähköpostilistalla.

Päätösvaltaisuus 18 §

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

Käsiteltävät asiat 19 §

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä. Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen 20 §

Kokous voi vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

Hallitus, 4. Luku

Hallitus 21 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä 0–5 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on oltava varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on 1.5.–30.4. Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen kahden viikon kuluessa toimikautensa alkamisesta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessa. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

Hallituksen tehtävät 22 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa
2. edustaa yhdistystä
3. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
6. päättää jäseneksi hyväksymisestä
7. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
8. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa
9. vastata speksin tuottamisesta.

Hallituksen kokoukset 23 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 24 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajan ollessa estynyt nimen voivat kirjoittaa varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Toimihenkilöt ja toimikunnat, 5. Luku

Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen 25 §

Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.

Hallinto ja talous, 6. Luku

Toimi- ja tilikausi 26 §

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on 1.5–30.4.

Tilintarkastajat 27 §

Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Erityisiä määräyksiä 7. Luku

Yhdistyksen tunnukset ja merkit 28 §

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoituskanavasta päättää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen päätösten moittiminen 29 §

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen käräjäoikeuteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

Sääntöjen muuttaminen 30 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuminen 31 §

Yhdistys purkaantuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat OYYlle tai yhdistyksen toimintaa vastaavaa toimintaa ajavalle yhdistykselle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta OYYn toiminnan tukemiseen.

Säännöissä määräämättömät asiat 32 §

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia. Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen yleiskokouksissa 3.5.2012 ja 13.12.2012 sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.8.2012.